تا دیر نشده کاری کنیم...

بوته ای را در نظر بگیرید که برگ های سبز کوچکی بر روی زمین دارد اما دست بر آن می بری تا به گمان خود راحت از زمین جدایش کنی، با ریشه ای نهفته و عمیق رو به رو می شوی که سوای کندن و تغییر شکل آن ناممکن می نماید. ریشه ای بزرگ و عمیق. اگر بخواهیم تغییرش دهیم می بینیم چقدر سخت و دشوار است عرق بر جبین می نشیند تا کمی حرکت کند. برای تغییر دادن نهال به گذشته دسترسی نداریم پس به آینده می نگیریم و می گوییم نگاه کن نهال های سبز و نو رسته دارند کاشته می شوند تا دیر نشده کاری کنیم این بوته ی کوچک که از ریشه و ساقه و برگ من و تو قلمه زده شده را خوب رشد دهیم…

تا دیر نشده کاری کنیم...

بوته ای را در نظر بگیرید که برگ های سبز کوچکی بر روی زمین دارد اما دست بر آن می بری تا به گمان خود راحت از زمین جدایش کنی، با ریشه ای نهفته و عمیق رو به رو می شوی که سوای کندن و تغییر شکل آن ناممکن می نماید. ریشه ای بزرگ و عمیق. اگر بخواهیم تغییرش دهیم می بینیم چقدر سخت و دشوار است عرق بر جبین می نشیند تا کمی حرکت کند. برای تغییر دادن نهال به گذشته دسترسی نداریم پس به آینده می نگیریم و می گوییم نگاه کن نهال های سبز و نو رسته دارند کاشته می شوند تا دیر نشده کاری کنیم این بوته ی کوچک که از ریشه و ساقه و برگ من و تو قلمه زده شده را خوب رشد دهیم…

کارگاه‌ها و خدمات

ارزش‌های اساسی - ماموریت - چشم‌انداز